Metallica - mp3, videoklipy, noty, texty skladeb, historie, diskografie
 
Anketa
�et�zy
Produkty Metallicy
Aktu�ln� DVD (nadpis)
The Big Four DVD (Live From Sofia)
datum vyd�n�: 1.11.2010
Aktu�ln� kniha (nadpis)
Justice For All - pravda o skupin� Metallica
�et�zy
obsah

Historie kapely Metallica

80. l�ta - thrashmetalov� �ra

V roce 1981 buben�k Lars Ulrich zakl�d� metalovou kapelu - pozd�ji nazvanou "Metallica". Metalov� hudba mu p�irostla k srdci hlavn� kv�li skupin�m jako Mot�rhead, �i Iron Maiden. Pot�, co Lars p�ijal Jamese Hetfielda, proch�zela kapela spoustou person�ln�ch zm�n. Metallicou si v tomto obdob� pro�el i Dave Mustaine, kter� byl v�ak ze skupiny vyhozen kv�li nadm�rn� konzumaci alkoholu. Poprv� na sebe kapela upozornila p�sn� "Hit the Lights", kter� se objevila na kompilaci "Metal Massacre". V �ervnu roku 1982 vych�z� demo "No Life 'Til Leather", kter� bylo rychl�, syrov�, u�van� a p�ekypuj�c� energi�.

Metallica v roce 1983
zdroj obr.: ign.com (25.11.2011)

Sestava se ust�lila v roce 1983 v tomto slo�en�: James Hetfield - kytara, zp�v, Lars Ulrich - bic�, Kirk Hammet - s�lov� kytara a Cliff Burton - baskytara. V t�to sestav� kapela nahr�v� a vyd�v� sv� debutov� album, nazvan� "Kill Em' All" (p�vodn� n�zev byl "Metal Up Your Ass"). T�mto albem vznikl "Thrash metal", v t� dob� je�t� naz�van� "Power Metal". Ka�dop�dn� deska byla nev�dan�m n��ezem, kter� nem�l obdoby. �lenov� si v�ak zpo��tku nebyli jisti, zda-li je James vhodn�m zp�v�kem pro kapelu, jej�m� prim�rn�m c�lem je dob�t sv�t. L. Ulrich tedy l�kal do skupiny Johna Bushe, o kter�m tvrdil, �e m� nejlep�� hlas. Bush v�ak nab�dku odm�tl, jeliko� v domovsk� kapele Armored Saint m�l kamar�dy, zat�mco kluky z Metallicy t�m�� neznal...

Roku 1984 spat�ilo sv�tlo sv�ta album "Ride the Lightning". Rok sta�il kapele na to, aby se z p��mo�ar�ch, punkem nas�kl�ch skladeb, p�eorientovala na del�� a vrstevnat�j�� skladby. Album obsahuje prvn� baladu kapely - kr�snou "Fade to Black".

O 2 roky pozd�ji vych�z� legend�rn� album "Master of Puppets", kter� je pova�ov�no za p�elomov�, a mnoz� kritici i fanou�ci jej pova�uj� za nejlep�� album Metallicy; bylo v�ak z�rove� posledn�m, na kter�m byla sly�et basa Cliffa Burtona, kter� ve �v�dsku um�r� p�i autobusov� nehod� (� 27.9.1986). Koncem roku 1987 vych�z� vzpom�nkov� sb�rka vide� nazvan� "Cliff Em' All", kter� ne�ekan� dos�hla platinov�ch prodej�. Kapela ale pl�nuje ukon�en� �innosti...

Nakonec v�ak p�ij�m� basistu Jasona Newsteda a spole�n� za��naj� nahr�vat album "...And Justice For All", ke kter�mu nat��ej� v�le�n� klip "One". A�koli m�la deska dosti rozporupln� zvuk, hned po vyd�n� se um�stila v hitpar�d� Top 10 Billboard a p�edstavila tak �irok�mu publiku metalovou hudbu.

Metallica 1988
zdroj obr.: Metalopolis.net (25.11.2011)

V roce 1989 se kapela z��astnila p�ed�v�n� cen Grammy, kde byli �lenov� nominov�n� v kategorii "Nejlep�� metalov� p�edstaven�". Cenu v�ak dostali "Jethro Tull", kte�� ji� v t� dob� byli za zenitem. Publikum ale s v�sledkem p��li� nesouhlasilo... Zadostiu�en� se v�ak Metallice dostalo o rok pozd�ji, kdy dostala cenu MTV Awards za videoklip "One".

90. l�ta - hled�n� nov�ch cest

Roku 1991 je vyd�no album "Metallica", zvan� rovn� "Black Album" (kv�li �ern�mu obalu). Deska se hned po vyd�n� dost�v� na prvn� m�sto hitpar�dy (hlavn� d�ky hit�m "Enter Sandman" a "Nothing Else Matters"). Na�i hrdinov� vtrhli do popov�ho sv�ta a stali se v�eobecn� zn�m�mi. Koncem roku 1992 pak vyhr�li dal�� cenu Grammy, tentokr�t za nejlep�� metalovou skupinu. Whoopi Goldberg se zde sna�ila zparodovat Ulricha po tom, co zahr�li hit "Enter Sandman"... Moc div�k� se tomu v�ak nesm�lo... Pro koncertn� podporu alba �lenov� kapely vymysleli speci�ln� tvar podia, zvan� Snake Pit = Had� j�ma (viz obr�zek):

Metallica a jej� Snakepit
zdroj obr.: The Nightmarer: My Life Blog (25.11.2011)

Metallica 1996

O 6 let pozd�ji kapela vyd�v� kontroverzn� rockov� album "Load". V t� dob� se rovn� nechali jednotliv� �lenov� ost��hat, co� mnoho fanou�k� bralo od skupiny jako podraz. Brali to, jako �e se jejich mil��ci vyka�lali na metal a za�ali se hloup� p�izp�sobovat trend�m, co� nem�la kapela nikdy p�edt�m zapot�eb�. Zanedlouho vych�z� pokra�ov�n� - "br�ka" nazvan� "Reload".

zdroj obr.: Ian and Erik Dvan's Blog (25.11.2011)

V roce 1999 vyd�v� Metallica �ivou nahr�vku se symfonick�m orchestrem ze San Francisca - "S and M".

A�koli Metallica v�dy podporovala pir�tsk� nahr�vky z jejich koncert�, v roce 2000 kapela za�alovala spole�nost Napster za sd�len� nov�ch (nedokon�en�ch) p�sn�, ani� by k tomu dostala souhlas. Spor mezi dv�ma stranami skon�il prohrou Napsteru, nakonec v�ak do�lo k mimosoudn� dohod� a server ji� nab�zel pouze placen� slu�by.

Nov� tis�cilet� - n�vraty k metalov�m po��tk�m

Na prahu nov�ho tis�cilet� Jason Newsted opou�t� kapelu - na metallica.blog.cz se m��ete do��st podrobnosti... V t�m�e roce byla skupina �asopisem Forbes ozna�ena za 18. nejmocn�j�� celebritu sv�ta, jej� zisky za minul� rok dosahuj� 28 mili�n� dolar�.

V roce 2003 vych�z� album "St. Anger", kter� nebylo p��li� pozivitn� p�ijato, hlavn� kv�li "plechov�mu" zvuku bic�ch a absenci kytarov�ch s�l... Do kapely p�ich�z� baskytarista Robert Trujillo, jen� v minulosti hr�l nap�. s Ozzy Osbournem, �i v kapele Suicidal Tendencies.

Posledn�m po�inem kapely je album zvan� "Death Magnetic". A�koli je kritikou i fanou�ky p�ij�m�n v�razn� l�pe ne� p�edchoz�, kontroverzn� St. Anger, ur�it� se nesetk�v� jen s pozitivn�mi ohlasy. Album je toti� �dajn� ob�t� tkzv. "hlukov� v�lky", to znamen�, �e hlasitost zvuku je a� p��li� vysok�, co� se negativn� projevuje na zvukov� kvalit� nahr�vky...

Metallica v roce 2008 - Promo foto k desce Death Magnetic
zdroj obr.: Metalopolis.net (25.11.2011)

Roku 2010 vstoupila Metallica do s�n� sl�vy. Na slavnostn� ceremonii se objevil i Jason Newsted. Cliffa Burtona zastoupil otec Ray Burton a tak jedin�, kdo div�k�m mohl sch�zet, byl Dave Mustaine, jen� se z pracovn�ch d�vod� nez��astnil...

A�koli je sou�asn�m �len� kapely ji� t�m�� 50 let, jejich �iv� vystoupen� jsou op�t pln� drav� energie a nad�en� a jejich koncertn� v�kony pat�� k nejlep��m od za��tku devades�t�ch let...

Metallica - turne 2007

Sou�asnost

V sou�asnosti kapela skl�z� "�sp�chy" sv� spolupr�ce s Lou Reedem.

Lou Reed

Desku s n�zvem "Lulu" nep�ijali fanou�ci Metallicy p�li� kladn� a podobn� na tom z�ejm� budou i Lou Reedovi p��znivci.

Alba se za dva t�dny ve Spojen�ch st�tech prodalo okolo 16 000 kopi�, co� je oproti p�edchoz� desce "Death Magnetic", kter� se za 3 dny prodalo 490 000 kus�, pom�rn� velk� komer�n� propad. Hudebn� kritici k rozporupln�mu projektu tak� nejsou p��li� shov�vav�... Album je t�m�� v�emi recenzenty ozna�eno za �patn�.

zdroj obr.: theguardian (25.11.2011)

V p��t�m roce bychom se v�ak m�li dozv�d�t, zda-li se Metallice poda�� opravit si st�vaj�c� reputaci. Podm�nky m� k tomu kapela dobr�, jeliko� producentem p�ipravovan�ho alba by m�l b�t, stejn� jako u minul� desky, uzn�van� Rick Rubin.

Rick Rubin
zdroj obr.: theguardian (25.11.2011)
 
zapati
https://nejlepsi-online-kasino-2021-v-evrope.metallica-fanstranky.cz, https://dobijte-si-online-kasino-kredit-mobilnim-telefonem.metallica-fanstranky.cz, https://vsadit-porazit-online-kasino.metallica-fanstranky.cz, https://nejlepsi-cas-na-hrani-online-kasinovych-automatu.metallica-fanstranky.cz, https://legalni-online-kasino-v-pensylvanii.metallica-fanstranky.czhttps://skutecne-penize-online-kasino-pa.metallica-fanstranky.cz, https://platit-n-hrat-online-kasino.metallica-fanstranky.cz, https://egba.metallica-fanstranky.cz, https://online-kasino-nabidky-novych-zakazniku.metallica-fanstranky.cz, https://licence-online-kasina-svedsko.metallica-fanstranky.cz, https://kanaly-v-online-kasinu-bez-licence.metallica-fanstranky.cz